Etusivu » Pro Riskienhallinta

Miksi Pro Riskienhallinta?

Jaa sivu:

Pro Riskienhallinta -pilvipalvelu on helppo ja joustava tapa arvioida ja hallinnoida yrityksen tai yhteisön riskejä.

Ominaisuudet

 • Käyttäjätunnusten ja yksiköiden luonti ja hallinnointi, jonka avulla riskejä voidaan arvioida esim. toimipisteittäin, työpisteittäin, laitoksittain tai yksittäisen koneen/laitteen osalta
 • Palvelu sisältää hyvin monenlaisia riskejä, joita arvioidaan samalla 3 x 3 menetelmällä (vakavuus / todennäköisyys)
 • Osa arvioinneista on yksinkertaisempia ns. tarkistuslistoja
 • Kaikista arvioinneista syntyy määrämuotoinen PDF-raportti

Riskien esittelyä

Riskejä on hyvin monenlaisia. Riskien luokittelu helpottaa epävarmuuksien tunnistamista ja riskienhallintaa. Yleispätevää tapaa jaotella riskit ei kuitenkaan ole olemassa. Esimerkiksi palvelualan riskit ovat erilaisia kuin teollisuuden riskit. Riskit on järkevintä tunnistaa ensin, ja vasta sen jälkeen kategorisoida ne. Riskien tunnistaminen on siis luovaa työtä. Ennalta tehty riskien luokittelu saattaa jopa rajoittaa riskien tunnistamista.

Pro Riskienhallinnan avulla kaikkien organisaatioiden on mahdollista arvioida mm. seuraaviin osa-alueisiin liittyviä riskejä:

 • Työturvallisuuden riskit: Työhön, työympäristöön ja työtapoihin liittyvät haitta- ja vaaratekijät, esimerkiksi kemikaaleille tai melulle altistuminen sekä näistä aiheutuvat taloudelliset kustannukset, kärsimykset tapahtuman uhrille ja häiriöt organisaation toiminnalle.
 • Ympäristöriskit: Maaperän, ilman ja veden saastuminen sekä pilaantuminen, vaarallisten aineiden aiheuttama ympäristön saastuminen ja siihen liittyvä mahdollinen tutkinta sekä viranomaisten vaatimukset korjaavista toimista.
 • Liiketoiminnan riskit: Liittyvät liiketoiminnan luonteeseen, toimituksiin ja muutoksiin liiketoimintaympäristössä; liiketoiminta voi joko onnistua tai epäonnistua.
 • Henkilöriskit: Henkilöstöön kohdistuvat tai henkilöstön aiheuttamat riskit organisaation toiminnalle, esimerkiksi uupuminen, ammattiosaamisen vanheneminen, työkyvyttömyys, tahattomat virheet tai avainhenkilön sairastuminen.
 • Uhka- ja väkivaltariskit: Työpaikalla mahdollisesti tapahtuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden tunnistaminen (riskien arviointi), niihin varautuminen (toimintaohje) ja jälkihoito.
 • Tietosuoja- ja tietoturvariskit: Liiketoiminallisen tiedon ja henkilötietojen luottamuksellisuus (kriittiset tietojärjestelmät), eheys ja jatkuva suojaus (kyberriskit).
 • Vahinkoriskit: Esimerkiksi palo- ja vesivahingot, tapaturmat ja onnettomuudet sekä toimitiloihin tehdyt murrot ja niistä aiheutuvat kustannukset sekä häiriöt toiminnalle.
 • Sopimus- ja vastuuriskit: Sopimuksiin, sopimiseen ja vastuisiin liittyvät epävarmuudet, jotka voivat johtaa esimerkiksi sopimussakkoihin, vahingonkorvauksiin, viivästyskorkoihin tai jopa horjuttaa organisaation taloutta.
 • Tuoteriskit: Esimerkiksi tuotteen ideaan, laatuun, tuotantoon, markkinointiin, myyntiin, käyttöön ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit.
 • Rikosriskit: Henkilöstöön tai yritykseen kohdistuvat rikokset, esimerkiksi murrot tai yrityksen syyllistyminen rikokseen (ympäristörikokset, rahanpesu) ja niistä aiheutuvat kustannukset sekä häiriöt toiminnalle.
 • Koneturvallisuuteen liittyvät riskit: Koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen toimintahäiriöt tai rikkoutuminen äkillisten ja yllättävien syiden takia.
 • Kemikaaliriskit: Työssä käytettävien kemikaalisten aineiden aiheuttamat riskit työntekijöille ja työympäristölle.

Pro Riskienhallinnan esittely videomuodossa

Katso alta Pro Riskienhallinnan yleisesittely videomuodossa tai lataa se pdf-muodossa.

Scroll to Top