Riskienhallintakin on osa laatutoimintaa

Riskit ovat välttämätön osa organisaation toimintaa, ja eikä niitä voi kokonaan poistaa. Mutta hallita niitä voi ja merkittävästi pienentää. Riskienhallintakin on osa organisaation laatutoimintaa.

Riskienhallinta on yksi laatujärjestelmän edellyttämä peruslähtökohta myös ISO 9001 -standardissa. ISO 9001 on maailman tunnetuin laatujärjestelmä, ja se soveltuu kaikille toimialoille ja kaikenkokoisille yrityksille.

Standardin uusin versio korostaa riskien huolellista tarkastelua, ja jatkossa yrityksellä on oltava järjestelmällinen lähestymistapa riskienhallintaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että riskejä on hallittava liiketoiminnassa jatkuvasti. Hallintatoimien vaikuttavuutta on seurattava, ja riskienhallintaa on kehitettävä jatkuvan parantamisen periaatteella.

Järjestelmällinen riskien johtaminen pitää sisällään riskien tunnistamisen, hallintatoimien suunnittelun ja toteutuksen sekä riskienhallinnan tason seurannan.

Rskiperusteisessa lähestymistavassa riskin käsite on laajennettu koko yritystoiminnan alueelle. Aiemmin se on käsittänyt vain yksittäisen tuotteen tai palvelun.

Kokonaisvaltainen riskikartoitus on hyvä tapa huomioida uuden laatujärjestelmän ja riskiperusteisen lähestymistavan mukaiset vaatimukset.

– Yritysten päättäjät kysyvät meiltä usein, miten riskikartoitus kannattaisi toteuttaa, ja mitkä ovat tyypillisiä riskejä heidän toimialallaan, sanoo asiantuntija Janne Kallinen Suomen standardisoimisliitosta.

Riskikartoituksessa huomioidaan yrityksen strategiset, taloudelliset, operatiiviset ja vahinkoriskit. Kartoituksella tehdään yhteenveto yrityksen suurimmista riskeistä ja niiden rahallisista vaikutuksista sekä suunnitelma yrityksen riskienhallinnan kehittämiseksi. Palvelun avulla luodaan yritykselle järjestelmällinen toimintamalli ja prosessi riskien johtamiseen.

Riskienhallinnan kansainvälinen standardi ISO 31000. Sen tavoitteena on luoda organisaatioon riskien hallinnan kulttuuri, jossa koko henkilöstö ja myös sidosryhmät ovat tietoisia riskien seurannan ja hallinnan merkityksestä.

– Johtajuuden ja sitoutumisen täytyy konkretisoitua modernissa, vaikuttavassa ja vastuullisessa riskienhallinnassa, Kallinen korostaa.

Kallisen mukaan riskienhallinnan ykkösperiaate arvon luominen ja säilyttäminen eli kyse ei ole yksipuolisesti kielteisten tulemien välttämisestä ja kontrollista.

– Standardin soveltaminen auttaa ymmärtämään riskien positiiviset mahdollisuudet sekä negatiiviset seuraukset.

Pro Laadunhallinta

Pro Laadunhallinta on erilaisille organisaatioille suunniteltu kevyt ja helppokäyttöinen toimintajärjestelmän alusta, jonka avulla pystytte hallitsemaan usean eri standardin vaatimuksia samalla työkalulla. 

Palvelumme avulla voitte ylläpitää samalla hinnalla useita eri järjestelmiä tai niiden kombinaatioita.

Tämän hetkinen Pro Laadunhallinnan perusversio tukee seuraavia standardeja:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO 9001 + ISO 14001

Pro Laadunhallinnan perusversion ominaisuuksia

 • Käyttäjätunnusten ja -oikeuksien sekä yksiköiden luonti ja hallinnointi
 • Edellä lueteltujen standardien mukaisten järjestelmien luonti ja ylläpito
 • Palvelun oma opastava versio ISO 9001- sekä ISO 9001 + ISO 14001 -standardeista
 • Materiaali on aina yhdessä paikassa kotimaisella palvelimella – ja ajan tasalla
 • Dokumentaatio on mahdollista tulostaa myös PDF-formaatissa
 • Mahdollisuus hyödyntää muiden Pro-palveluiden valmista materiaalia linkkeinä tai liitteinä
 • Vanhoja käyttökelpoisia dokumentteja (esim. prosessikaaviota) mahdollista ladata liitetiedostoina palvelimelle/järjestelmään
 • Kaikille palveluille yhteinen koulutusrekisteri on reaaliaikaisesti käytössä

Helposti laajennettavissa poikkeamien hallinnointiin ja riskien arviointiin niiden omilla palveluilla.

Laajan version uudet lomakkeet / työkalut:

 • Auditointisuunnitelma
 • Auditointiraportti
 • Johtoryhmän kokouksen pöytäkirja
 • Johtamisen vuosikello
 • Johdon katselmuspöytäkirja
 • Laatupolitiikka
 • Laatutavoite
 • Organisaation strategia
 • Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet
 • Organisaatiokaavio
 • Projektisuunnitelma
 • Työohje
 • Toimintaohje
 • Tarjouspyyntö
 • Tarjous
 • Tilaus
 • Tilausvahvistus
 • Työntekijän vaitiolo-/salassapitosopimus / NDA
 • Sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen

 

Voitte luoda ja ylläpitää myös englanninkielisiä järjestelmiä:

 • ISO 9001 Quality management system
 • ISO 14001 Environmental management system
 • ISO 9001 and ISO 14001 - Combined version
 • Audit plan (ISO 9001:2015)
 • Audit report (ISO 9001:2015)
 • Annual clock of management
 • Minutes of the meeting of the management team
 • Minutes of the management review
 • Quality policy
 • Quality objective
 • Organization’s strategic planning
 • Roles, responsibilities, and mandates of the organization
 • Organizational chart
 • Project plan
 • Procedural Guidelines
 • Occupational Guidelines
 • Tender
 • Call for Tenders
 • Order
 • Order confirmation

Tulemme tekemään jatkossakin uusia lomakkeita asiakaspalautteen pohjalta.

Tutustu Pro Laadunhallintaan

Yhteensopivat Pro-pilvipalvelut

Pro Laadunhallintaan on helposti liitettävissä myös muita Pro-pilvipalveluita, jotka tuottavat omia dokumentteja, riskien arviointeja sekä poikkeamien ilmoituksia laadunhallinnan käyttöön.

Lue lisää yhteensopivista palveluista

Pro Laadunhallinnan esittely

Katso Pro Laadunhallinnan esittelyvideo alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.

Palvelua toteuttamassa