Etusivu » Henkilöriskit

Pk-yrityksen henkilöriskit

Jaa sivu:

Pk-yrityksessä monet henkilöriskit korostuvat ja yritys on riippuvainen avainhenkilöidensä jaksamisesta ja osaamisesta.  

Yrityksen voimavara

Henkilöstön osaaminen, työkyky ja viihtyvyys sekä sitoutuminen yrityksen toimintaan ovat tärkeitä tekijöitä ison ja pienen yrityksen hyvinvoinnille. Osaavan, virkeän ja motivoituneen henkilöstön kanssa yrittäminen sujuu. Kaikki ei kuitenkaan aina mene suunnitelmien mukaan. Henkilöriskeillä tarkoitetaan henkilöstöön kohdistuvia tai henkilöstöstä aiheutuvia riskejä yrityksen toiminnalle. Pahimmillaan tämä merkitsee sitä, että yritys menettää kokonaan tärkeän henkilön työpanoksen tai henkilö toimii tarkoituksella yrityksen edun vastaisesti. 

Henkilöriskejä ovat esimerkiksi:

 • väsyminen ja uupuminen
 • tapaturmat ja sairastumiset
 • ammattiosaamisen vanheneminen
 • henkilö- tai työsuhderiidat
 • tahattomat inhimilliset virheet
 • tietovuodot tai varkaudet

Pienessä yrityksissä monet henkilöriskit korostuvat. Avainosaaminen on usein yhden ihmisen varassa, toisella on monta vastuualuetta ja varamiesjärjestelmät puuttuvat.

Henkilöriskien hallinta

Henkilöriskien hallinta käynnistyy riskien tunnistamisella. Henkilöriskien osa-alueet on esitelty alla henkilöriskilajien listauksessa, jota voidaan käyttää apuna riskien tunnistamisessa.

Listauksessa on päätasolla kahdeksan pääriskilajia, jotka on jaettu alakohtiin. Tarkista sen avulla, mitkä henkilöriskilajit koskevat yritystänne ja pitääkö niihin puuttua.

Henkilöriskilajit

Terveys ja hyvinvointi

 • sairastavuus
 • ruumiillinen kuormittuminen
 • fyysinen kunto
 • stressi tai työuupumus

Hyvä fyysinen ja psyykkinen toimintakyky on työntekijöiden hyvinvoinnin perusta. Sairastavuus tai työuupumus ovat oireita huonosti järjestetystä toiminnasta.

Työympäristö

 • tapaturman vaarat
 • melu, valaistus, lämpöolot yms.
 • kemialliset ja biologiset tekijät

Työympäristössä esiintyy aina jonkinlaisia työntekijöiden terveyttä tai turvallisuutta vaarantavia tekijöitä.

Työyhteisön toiminta

 • johtaminen
 • toiminnan tavoitteellisuus
 • ilmapiiri
 • tiedonkulku
 • palkkausperiaatteet

Työyhteisön toimintaan liittyvien ongelmien käsittely on yhteisen toiminnan riskien hallintaa. Johtaminen on toimivan työyhteisön keskeinen menestystekijä.

Vahingonteot

 • ilkivalta ja tuhotyöt
 • tietovuodot ja varkaudet
 • työpaikkakiusaaminen
 • turvaton toiminta ja riskinotto
 • tahattomat vahingot

Tahalliset ja tahattomat vahingonteot ovat aina mahdollisia siellä, missä on ihmisiä. Niiden riskit on tunnistettava ja suojauduttava monipuolisin keinoin

Liikenne

 • työmatkat ja työasiat
 • sisäinen liikenne
 • ulkomaan matkat

Kodin ja työpaikan välinen matka, työasiat ja -matkat ja sisäinen liikenne altistavat henkilöstön liikenteen vaaroille.

Työsuhderiskit

 • työhönotto
 • työsopimukset
 • työaika ja vuosilomat
 • työsuhteiden päättyminen

Työsuhteen kaikki vaiheet on hoidettava hyvin työsopimuksesta ja työntekijän sisäänajosta työsuhteen loppuun asti. Tunnetko asiaa koskevat säädökset?

Työväkivalta

 • ryöstö tai sen uhka
 • fyysinen väkivalta
 • sanallinen uhkailu

Erityisesti monissa palveluammateissa työntekijöihin kohdistuva väkivalta on keskeinen henkilöriski.

Osaaminen

 • ammatillinen osaaminen
 • riittävä erikoisosaaminen
 • työtä tukevat tiedot ja taidot (esim. tietokoneet)
 • henkilöstön monitaitoisuus
 • työhönopastus ja jatkokoulutus
 • asiantuntijoiden käyttö
 • tilapäisen työvoiman käyttö

Henkilöstön monipuolisesta osaamisesta ja sen kehittämisestä on huolehdittava. Kriittisen erikoisosaamisen saatavuus on varmistettava.

Yrittäjyyden erityisriskit

 • oma toimeentulo
 • sukupolvenvaihdos
 • perhesiteet
 • omistajaristiriidat
 • työttömyys- ja eläketurva

Yrittämiseen liittyy omia erityispiirteitään liittyen mm. rahoitukseen, työkykyyn, omistajuuden ristiriitoihin ja yritystoiminnan jälkeiseen elämään.

Lähde: PK-RH Riskienhallintamateriaali

Pro Riskienhallinta

Pro Riskienhallinta -palvelun avulla pystytte tunnistamaan henkilöihin liittyviä riskejä, arvioimaan niiden vakavuutta, todennäköisyyttä ja seurauksia sekä miettimään asianmukaisia hallintatoimenpiteitä.

Voitte arvioida mm. seuraavia henkilöriskejä:

 • yleinen henkilöriskien arviointi edellä olevan listauksen mukaisesti
 • työsuhde
 • osaaminen
 • työyhteisön toiminta
 • fyysisen väkivallan hallintakeinot
 • terveys ja hyvinvointi
 • yrittäjyys
 • sukupolvenvaihdos
 • vahingonteot
 • liikenne

Pro Henkilöstö

Olemme kehittäneet avuksenne Pro henkilöstö -palvelun, joka on henkilöstöhallinnosta vastaavan henkilön työkalu HR-asioissa.

Tutustu tarkemmin palveluun osoitteessa www.hr-jarjestelma.com

Pro Henkilöstö -peruslisenssin ominaisuudet:

Yleistä

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne

Rekrytointivaihe

 • työpaikkailmoituksen julkaiseminen -> syntyy hakemuslomake
 • työhakemukset määräpäivään mennessä
 • haastateltavien valinta ja kutsuminen haastatteluun
 • työhönottohaastattelut
 • työhön otettavien valinta ja heille ilmoittaminen
 • koulutuksien merkitseminen palvelussa olevaan koulutusrekisteriin

Työsuhteen alkuvaihe

 • työsopimus
 • tulevan työntekijän tarkistuslista
 • työntekijälle luovutettavat asiat ja tavarat sekä kuittaukset
 • työhön perehdytys
 • työnopastus

Työnteon vaihe

 • kehityskeskustelut
 • työtehtävien vaihtuminen ja uuteen perehdytys/opastus
 • varoitukset

Työsuhteen loppuvaihe

 • työsuhteen irtisanominen
 • työsuhteen purkamis-/purkautumisilmoitus
 • lähtevän työntekijän tarkistuslista
 • luovutettujen asioiden ja tavaroiden palauttaminen sekä kuittaukset
 • lähtöhaastattelu
 • työtodistus

Pro Henkilöstö -palvelun esittely

Tästä voit katsoa Pro Henkilöstö -palvelun käytön nopean esittelyn videomuodossa.


Kaikki sivut

Scroll to Top