Etusivu » Paloriskit

Paloriskit

Jaa sivu:

Pieni palonalku voi johtaa vakavaan onnettomuuteen. Paloriskiä voidaan pienentää merkittävästi riskien tunnistamisen jälkeen, usein kohtuullisin kustannuksin. Siisteys ja järjestys sekä oikeat toimintatavat, esimerkiksi alkusammutuskaluston käytön hallinta vahingon sattuessa pienentävät paloriskiä merkittävästi.

Tulipalo on yleinen ja vakava riski

Tulipaloissa menehtyy vuosittain paljon ihmisiä. Eniten tulipaloja aiheuttaa ihmisten oma toiminta. Kohtalokkaimpia tulipaloja aiheuttavat tupakointi, huolimaton avotulenkäyttö, tulityöt, tuhopoltot, vialliset sähkölaitteet jne. Paloriski on vahinkoriski, joka saattaa pahimmillaan vaarantaa koko yrityksen olemassaolon.

Teollisuuslaitoksissa tulipalon toteutumisen todennäköisyys laitoksen elinkaaren aikana on varsin suuri. Teollisuudessa vahingot kohdistuvat tyypillisesti omaisuuteen. Niiden tulipalot aiheuttavat usein huomattavat vahingot rakennuksille ja irtaimistolle.

Erityisesti hoivalaitoksissa, majoitus- ja ravitsemusliikkeissä sekä kokoontumistiloissa tulee muistaa, että riskit kohdistuvat useisiin ihmisiin. Vain tehokkaan palontorjunnan avulla voidaan säästyä suurilta vahingoilta. Paloturvallinen rakentaminen, riskien tunnistaminen ja omatoiminen palonehkäisy ovat avaintekijät paloja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi. Oikeat asenteet ja turvalliset toimintatavat ennaltaehkäisevät merkittävästi vahinkoja.

Tulipalo on helpompi estää kuin sammuttaa.

Paloriskien tunnistaminen

Turvallisuustyön keskeinen tavoite on yrityksessä olevien henkilöiden, omaisuuden, ympäristön sekä normaalin toiminnan suojaaminen vaaratilanteissa. Kaikilla yrityksillä on omat erityispiirteensä, joten paloriskit tulee selvittää yrityskohtaisesti oman toiminnan luonne ja toimintaympäristö huomioiden.

Riskienhallinnan perusperiaatteet ovat yhteiset:

 • riskien tunnistaminen ja arviointi
 • päätökset toimista riskien hallitsemiseksi
 • varautuminen onnettomuuksien varalta
 • vakuutusturvasta huolehtiminen

Paloriskien osa-alueet on esitelty oheisessa paloriskilajien listauksessa, jota voidaan käyttää apuna riskien tunnistamisessa. Tarkistakaa sen avulla, mitkä paloriskilajit voivat koskea yritystänne ja pitääkö niihin puuttua. Selvitä toimintasi riskit säännöllisesti esim. yhdessä palotarkastajan kanssa sekä aina, kun yrityksen toiminnassa tai toimitiloissa tapahtuu muutoksia.

Hyödynnä myös sivun lopussa lueteltuja Pro Riskienhallinnan valmiita riskien arvioinnin tarkistuslistoja.

Hyödynnä pelastuslaitoksen ja vakuutusyhtiösi asiantuntemus!

Paloriskien hallinta

Riskien tunnistamisen ja arvioinnin jälkeen mietitään, miten vahingot voidaan välttää, miten niiden seurauksia vähennetään ja miten onnettomuustilanteissa toimitaan. Tunnistetuista riskeistä ja tarvittavista toimenpiteistä tulee laatia yhteenveto, josta toimenpiteiden toteuttamista on helppo seurata ja arviota riskeistä myöhemmin päivittää.

Varaudu vahinkoon! Harjoittele hälyttämistä, alkusammutusta ja ensiapua.

Paloriskilajit

Pelastussuunnittelu

 • pelastussuunnitelma
 • vastuuhenkilöt
 • koulutus ja harjoittelu
 • ensiaputaitoisten määrä
 • hätätilanneohjeet
 • suojelumateriaali
 • kriisiviestintä
 • jälkivahinkojen torjunta

Organisaatioissa tulee varautua vaaratilanteisiin. Onnettomuustilanteessa ennalta suunnittelematon toiminta voi aiheuttaa lisää riskejä ja pahentaa tilanteen seurauksia.

Rakenteellinen palontorjunta

 • uloskäytävät
 • palo-osastointi
 • ilmanvaihto
 • rakenteiden palo-ominaisuudet
 • väestönsuojat
 • pelastustiet
 • rakennusten merkinnät
 • piiloon jäävät / ontelotilat

Rakenteelliset palontorjuntaratkaisut luovat hyvän perustan paloriskien hallintaan. Puutteet rakenteellisessa palontorjunnassa vaikuttavat erityisesti palo leviämiseen ja seurausten suuruuteen.

Tekninen palontorjunta ja alkusammutusvalmius

 • sammutuslaitteisto
 • palonilmaisulaitteisto
 • savunpoistolaitteisto
 • alkusammutusvälineet
 • koulutus ja harjoittelu
 • merkinnät

Puutteet palonilmaisu- ja sammutuslaitteistossa sekä alkusammutuskalustossa vaikeuttavat palon rajaamista ja lisäävät tulipalon leviämistodennäköisyyttä sekä seurausten vakavuutta.

Tulipalon vaaraa aiheuttavat laitteet

 • sähkölaitteet ja -asennukset
 • sähköjohdot ja kaapelit
 • lämmityslaitteet
 • valaisimet
 • kuumenevat / kipinöivät laitteet
 • tarkastus ja kunnossapito

Rikkinäiset, huoltamattomat ja kuumenevat laitteet voivat aiheuttaa erityistä syttymisvaaraa.

Tulipalon vaaraa aiheuttavat aineet

 • palokuorma
 • palavien kemikaalien käsittely
 • varastot
 • kaasut
 • ohjeet ja dokumentit

Palavia aineita on syytä käsitellä turvallisesti. Palavien materiaalien varastointi ja palokuorman vähentäminen vaikuttaa palon syttymisriskiin sekä leviämiseen ja seurauksiin.

Päivittäinen palontorjunta

 • puhtaanapito
 • jäteastiat
 • tavarat paikoillaan
 • tupakointi
 • vioista ilmoittaminen
 • työtavat

Työ- ja toimintatavoilla on suuri merkitys yrityksen riskienhallinnassa. Asenteet ja toimintatavat vaikuttavat paloriskien muodostumiseen merkittävästi.

Tulityöt

 • tulityösuunnitelma
 • tulityökortit
 • tulityöluvat
 • tulityövartiointi
 • alkusammutusvälineet
 • kohteen suojaus

Puutteet tulitöiden valvonnassa ja tulityökäytännöissä lisäävät paloriskejä.

Tuhopoltot

 • pääsy tontille
 • ulkovalaistus
 • kulunvalvonta
 • palokuorma seinustalla
 • jäteastiat

Kohteen houkuttelevuus vaikuttaa tuhopolttojen yrityksiin. Puutteet valvonnassa sekä piha-alueiden siisteydessä lisäävät tuhopolttojen riskiä.

Lähde: PK-RH  Riskienhallinnan materiaali

Pro Riskienhallinta

Olemme kehittäneet avuksenne Pro Riskienhallinta -palvelun, joka avulla pystytte arvioimaan paloriskit kattavasti.

Tutustu tarkemmin palveluun osoitteessa www.riskienhallinta.org

Pro Riskienhallinnalla voitte arvioida mm. seuraavia paloturvallisuuteen liittyviä riskejä:

 • yleinen paloriskien arviointi edellä olevan listauksen mukaisesti
 • tulipalon vaaraa aiheuttavat aineet ja materiaalit
 • tulipalon vaaraa aiheuttavat laitteet
 • päivittäinen palontorjunta
 • rakenteellinen palontorjunta
 • pelastussuunnittelu
 • tekninen palontorjunta ja sammutusvalmiudet

Pro Riskienhallinnalla pystyy arvioimaan paloturvallisuusriskien lisäksi ympäristöriskeihin liittyen:

 • kemikaalit ja kemikaalitietous
 • kuljetukseen liittyvät kemialliset riskit
 • varastoinnin ja käsittelyn riskit
 • polttoaineet ja öljytuotteet
 • jätteiden käsittely

Pro Työturva

Pro Työturva -palvelu avulla voitte tehdä yrityksen pelastussuunnitelman ja ylläpitää sitä helposti myös tulevina vuosina

Hyvin tehty pelastussuunnitelma on parhaimmillaan yrityksen turvallisuussuunnitelma. Lue lisää: www.pelastussuunnitelma.info


Kaikki sivut

Scroll to Top