Etusivu » Rikosriskit

Rikosriskit

Jaa sivu:

Onko yrityksesi rikoksentekijälle helppo kohde? Rikollisuuden kansainvälistymisen ja ammattimaisuuden seurauksena yritysten riski joutua rikosten kohteeksi on kasvanut. Rikosriskejä voidaan hallita ennaltaehkäisevän kartoituksen ja toiminta-suunnitelman avulla. Rikosten ennaltaehkäisy on aina kannattavampaa kuin jo tapahtuneiden vahinkojen selvitys.

Mikä on rikosriski?

Rikos johtaa aina yrityksen kannalta negatiivisiin seurauksiin. Rikokset voivat kohdistua yritykseen tai sen henkilöstöön, mutta myös yrityksentoiminnassa voidaan tehdä rikos.

Useat yrityksiin kohdistuneista rikoksista ovat asianomistajarikoksia, jolloin rikoksen kohteeksi joutuneella on näyttövelvoite. Teknisten turvallisuusratkaisujen avulla voidaan todentaa tapahtuneet teot sekä niiden tekijät.

Rikoksen seuraamuksena on myös vahingonkorvaus, jonka tarkoituksena on korvata materiaaliset vahingot sekä myös rikosprosessista aiheutuneet kustannukset. Useissa tapauksissa rikoksen välilliset kustannukset ja muut seuraukset ovat huomattavasti suuremmat kuin itse teon aiheuttamat vahingot.

Rikosriskien ennaltaehkäisy

Suuri osa yrityksiin kohdistuneista vakavammista rikoksista on ennalta suunniteltuja. Tärkein rikosten ennalta ehkäisyn periaate on, että poistetaan rikoksentekomahdollisuus ja lisätään kiinnijäämisriskiä. Rikoksen ennaltaehkäisy on taloudellisempaa kuin vahinkojen selvittäminen.

 • rakenteellisen suojauksen avulla voidaan vaikuttaa yritykseen kohdistuvien murtojen, vahingontekojen sekä asiattomien henkilöiden aiheuttamiin vahinkoihin (lukot, kalterit, murtosuojaus, kiinteistövalvonta, jne.).
 • turvallisuusvalvonnan avulla kyetään seuraamaan ja todentamaan tiloissa sekä tietojärjestelmissä liikkuneet henkilöt sekä häiriöt (kulunvalvonta, vartiointi, tietojärjestelmien lokitiedot, jne.).
 • henkilöstön tietoisuus ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja eri riskeistä (koulutus, ohjeet, yhteiset toimintatavat) lisää työviihtyvyyttä sekä vähentää rikoksien aiheuttamia pelkoja ja muita epävarmuustekijöitä.

Rikosriskien hallinta

Alla olevaan listaukseen on luokiteltu rikosriskien riskilajit yrityksen lähtökohdista katsoen. Luokittelu kattaa yrityksiin kohdistuvat rikokset. Useat rikokset vaikuttavat moniin toimintoihin, joten yrityksen tulee myös arvioida miten rikos vaikuttaa muihin osa-alueisiin (yritysvakoilu => tieto, toiminta, yrityskuva, tuotteet ja palvelut, asiakkaat ja sidosryhmät).

Yrityksen operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja, joka on usein asianomistajan roolissa rikostapauksissa. Toimitusjohtajan vastuiden hallinta edellyttää myös tietoisuutta siitä, mitkä ovat yritykseen kohdistuneet rikosriskit sekä mitä toimenpiteitä yrityksessä on tehty niiden poistamiseksi, vähentämiseksi tai siirtämiseksi. Toimitusjohtaja viime kädessä vastaa kaikista yrityksen toiminnoista, myös rikostapauksissa. Johdon tulee varata tarpeelliset resurssit rikosriskien hallintaan sekä vastuutettava ja perehdytettävä henkilöstöä riittävässä määrin rikosriskien torjuntaan.

Rikoksen tapahduttua

Jos epäilet yrityksesi joutuneen rikoksen kohteeksi (esim. tietorikokset, kavallukset, petokset, jne.) ota yhteyttä poliisiin tai ulkopuoliseen rikosturvallisuuden asiantuntijaan

 • ilmoita tapahtuneesta poliisille ja vakuutusyhtiölle ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan
 • laadi suunnitelma tiedottamistoimenpiteistä
 • selvitä rikoksesta aiheutuneet vahingot ja ryhdy toimiin rikoksen vaikutusten vähentämiseksi
 • selvitä miten rikos olisi voitu estää
 • selvitä rikoksesta aiheutuneet suorat ja välilliset kustannukset
 • dokumentoi yrityksesi rikoshistoria

HUOMIO! 
Toukokuussa 2016 voimaan tullut ja toukokuusta 2018 asti sovellettu EU:n tietosuoja-asetus GDPR edellyttää organisaatiolta lisäksi sitä, että tietoturvaloukkauksissa toimitaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rikosriskien tyypit

Miettikää jokaisen lajin kohdalla onko asia a) teidän osaltanne kunnossa b) koskeeko se teitä ollenkaan vai c) onko teillä siihen liittyen puutteita ja/tai riskiä?

Henkilöt

 • pahoinpitely
 • vapaudenriisto
 • ryöstö
 • kuolemantuottamus
 • seksuaalinen häirintä
 • liikennejuopumus
 • työrikos

Pahoinpitely, vapaudenriisto, ryöstö, kuolemantuottamus sekä seksuaalinen häirintä voivat kohdistua yrityksen henkilöstöön, mutta myös asiakkaisiin. Liikennejuopumukseen ja työrikokseen voi syyllistyä yrityksen henkilöstö.

Lue lisää henkilöihin kohdistuvista riskeistä henkilöriskien omalta sivulta.

Yrityskuva

 • kunnianloukkaus
 • kiristys
 • huumausainerikos
 • avustusrikos
 • lahjoman vastaanottaminen
 • kätkemisrikos

Useat rikokset vaikuttavat myös yrityskuvaan, varsinkin jos tekoihin syyllistyy yrityksen oma henkilöstö.

Toiminta

 • kirjanpitorikos
 • verorikos
 • laiton uhkaus / pakottaminen
 • julkisrauhan rikkominen
 • ympäristörikos
 • säännöstelyrikos
 • tuonti- ja vientirikos
 • osakeyhtiörikos

Talousrikokset voivat vaikuttaa yrityksen koko toimintaan. Mm. kirjanpitorikos, verorikos ja ympäristörikos ovat tekoja, joihin yritys voi syyllistyä harkitsemattomalla toiminnallaan. Laiton uhkaus/pakottaminen sekä julkisrauhan rikkominen ovat tekoja, joissa teon kohteena on yritys ja sen henkilöstö.

Asiakkaat ja sidosryhmät

 • velallisen rikokset
 • kavallus
 • lahjonta
 • arvopaperimarkkinarikos
 • vaaran aiheuttaminen
 • luottamusaseman väärinkäyttö
 • kiskonta

Yrityksen tärkeimpien sidosryhmien etujen tai niiden väärinkäytöksiltä suojaaminen on myös osa rikosriskien hallintaa.

Tuotteet ja palvelut

 • väärennys
 • tekijänoikeusrikos
 • terveyden vaarantaminen / sabotaasi
 • teollisoikeusrikos
 • markkinointi- ja kilpailumenettelyrikos

Yrityksen erityisosaaminen ja menestyminen markkinoilla voi vaarantua sen tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvilla rikoksilla. Yrityksen on myös varmistuttava siitä, että se ei toiminnallaan syyllisty esimerkiksi tekijänoikeusrikoksiin, teollisoikeusrikoksiin tai markkinointi- ja kilpailumenettelyrikoksiin.

Tieto

 • tietomurto
 • viestintärikos
 • salassapitorikos
 • yrityssalaisuusrikos
 • tietosuojarikos
 • petos
 • salakuuntelu/-katselu

Yrityksen tärkein omaisuus voi olla sen tai henkilöstön hallussa oleva tieto. Tietorikokset ovat lisääntyneet merkittävästi tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä. Useat tietorikokset (mm. yritysvakoilu) edellyttävät, että yrityksessä on tehty konkreettisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi, jotta lain suoja on mahdollinen.

Lue lisää tietoihin kohdistuvista rikoksista tietoriskien omalta sivulta.

Omaisuus

 • luvaton käyttö
 • vahingonteko
 • kavallus
 • maksuvälinerikokset
 • tuhotyö
 • muut yleisvaaralliset

Yrityksen hallussa oleva omaisuus on usein rikoksenteon kohteena ja tekojen taustalla on rikoksentekijän taloudellisen edun tavoittelu tai vahingoittamistarkoitus.

Lähde: PK-RH Riskienhallintamateriaali

Pro Riskienhallinta

Olemme kehittäneet avuksenne Pro Riskienhallinta -palvelun, joka avulla pystytte arvioimaan rikosriskit kattavasti.

Pro Riskienhallinnalla voitte arvioida mm. seuraavia rikoksiin liittyviä riskejä:

 • yleinen rikoksien riskien arviointi edellä olevien riskilajien listauksen mukaisesti
 • rakenteellinen suojaus
 • turvallisuuspalveluiden hankinta

Kaikki sivut

Scroll to Top