Etusivu » Tuoteriskit

Tuoteriskit

Jaa sivu:

Tuotteiden ja niiden markkinointiprojektien myötä yritys menestyy tai kaatuu, joten jokaisen yrityksen kannattaa panostaa tuotteisiin liittyvään riskienhallintaan!

Tuotteet yrityksen riskialtis ydin

Yritys saa toimeentulonsa tuotteistaan ja palveluistaan. Tuotteiden markkinoille saattamiseen liittyy aina riskinottoa. Tuotteisiin liittyvän päätöksenteon epäonnistuminen saattaa osoittautua hyvin kalliiksi. Näitä riskejä voidaan vähentää järjestelmällisellä koko tuotetoiminnan ja kaikki tuoteprojektit kattavalla riskien hallinnalla. Tätä kokonaisuutta kutsutaan tuoteriskien hallinnaksi.

Hyvällä tuoteturvallisuustoiminnalla voidaan

 • Suojella asiakasta ja käyttäjää.
 • Suojella yritystä vahingonkorvausvaatimuksilta.
 • Poimia esiin riskituotteet ja tapahtumat.
 • Tuoda esiin keinot riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi.
 • Auttaa yrityksen henkilöstöä ja ulkopuolisia yhteistyötahoja tunnistamaan tuotteen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

Varmuutta tuotetoimintaan

Tuotetoiminta vaatii luovuutta. Riskienhallinta ei sammuta yrityksen luovuutta, vaan päinvastoin varmistaa, että yritys pysyy luovana ja sillä on hyvät menestymismahdollisuudet!

Tuoteriskien hallinta tukee yrityksen tuotetoimintaa monin tavoin:

 • Tuoteriskien sudenkuopat havaitaan ja osataan välttää.
 • Tuotteiden parempi ymmärtäminen tehostaa tuotteiden kehittämistä kaikilla tasoilla.
 • Tuotteet ovat turvallisia ja asiakkaat tyytyväisiä.
 • Tuoteprojektit saadaan ajoissa kuntoon ja markkinoille päästään suunnitellusti.
 • Vientiin voidaan lähteä turvallisin mielin.
 • Yhteispeli viranomaisten, vakuutusyhtiöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa helpottuu.

Riskienhallinta ja laatuajattelu tukevat toisiaan. Hyödynnetäänkö yrityksessäsi tätä yhteyttä?
Mitä riskejä kokoonpanon virheistä voisi aiheutua?

Tuotteen elinkaari hallintaan

Tuotteen riskeihin vaikuttavat kaikki toiminnot aina tuotekehityksestä tuotteen hävittämiseen. Kaikkiin vaiheisiin liittyy aina myös riskejä. Riskien tunnistaminen on riskienhallinnan lähtökohta.

Tunnistamisen jälkeen riskit on hallittava. Se vaatii koko henkilöstön aktiivisen panoksen – erityisesti pk-yrityksessä.

Alla oleva riskien listaus esittelee keskeiset tuotetoiminnan riskikohdat. Ongelmallisiksi koettuja asioita ja niihin liittyviä riskejä voidaan arvioida tarkemmin Pro Riskienhallinta -palvelun valmiilla tarkistuslistoilla ja arviointityökaluilla (katso sivun loppu).

Tuoteriskit riskilajeittain

Mietikkää jokaisen riskilajin kohdalla onko asia a) teidän osaltanne kunnossa b) koskeeko se teitä ollenkaan vai c) onko teillä siihen liittyen puutteita ja/tai riskiä?

Tuoteidea

 • markkinat
 • asiakkaat
 • toiminta-ajatus
 • kilpailutilanne
 • patentit

Tuoteideaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon asiakkaat ja markkinasegmentit, tarjottavat tuotteet ja palvelut sekä niiden markkinointi.

Tuotekehitys

 • asiakkaat ja käyttäjät
 • turvallisuusanalyysit
 • suunnittelukatselmukset
 • dokumentointi
 • käyttöohjeet

Yrityksen on ennen tuotteen tai palvelun markkinoille laskemista arvioitava tuotteen käyttäjät ja käyttötavat. Suunnittelussa turvallisuus on varmistettava turvallisuusanalyysien ja testauksen avulla.

Tuotanto

 • koneet ja laitteet
 • työ- ja toimintaohjeet
 • laadunvarmistus
 • alihankkijat

Valmistuksen aikana tapahtunut virhe tai laiminlyönti voi johtaa yksittäisen tuotteen tai koko tuote-erän virheellisyyteen. Yleisimpiä riskitekijöitä ovat työvirheet ja laadunvalvonnan puutteet.

Tuotteen käyttö ja tuotevastuu

 • direktiivit ja standardit
 • käyttäjät ja käyttö
 • palaute
 • takaisinveto
 • tuotevastuu

Valmistajan on kerättävä tietoa tuotteen käytöstä kaikissa sen elinkaaren vaiheissa. Tuotevastuu kattaa hyvin erityyppisiä virheitä: suunnittelu- ja rakenne-, valmistus-, informaatio- käsittely- ja kehittelyvirheet.

Toimitus, takuu ja ympäristö

 • kuljetus
 • varastointi
 • huolto- ja korjaussuunnitelma
 • tuotteen kierrätys
 • käytöstä poistaminen

Tuote voi olla valmistajalta lähtiessään turvallinen, mutta virheellinen käsittely varastoinnin tai kuljetuksen aikana voi muuttaa sen vahinkoa aiheuttavaksi.

Myynti ja markkinointi

 • osaaminen
 • palaute
 • esitteet
 • vienti
 • sopimukset

Valmistajan on varmistettava, että tuotteesta annettava informaatio on asianmukaista. Tuotteesta ei saa antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja missään sen elinkaaren vaiheessa.

Vaatimustenmukaisuus

 • käyttäjät
 • asiakkaat
 • viranomaiset

Direktiiveissä, laissa, asetuksissa ja säädöksissä on tuotteille määritelty erilaisia vaatimuksia. Viranomaisten asettamien vaatimusten lisäksi tuotteen on täytettävä käyttäjien asettamat vaatimukset.

Lähde: PK-RH Riskienhallintamateriaali

Pro Riskienhallinta

Pro Riskienhallinta -palvelun avulla pystytte tunnistamaan tuotteisiin liittyviä riskejä, arvioimaan niiden vakavuutta, todennäköisyyttä ja seurauksia sekä miettimään asianmukaisia hallintatoimenpiteitä.

Voitte arvioida mm. seuraavia tuoteriskejä:

 • yleinen tuoteriskien arviointi edellä olevien riskilajien listauksen mukaisesti sekä lisäksi:
 • toimitus, takuu ja ympäristö
 • tuotanto
 • tuoteidea
 • tuotekehitys
 • tuotteen käyttö ja tuotevastuu
 • tuotteen myynti ja markkinointi
 • vaatimustenmukaisuus

Pro Laadunhallinta

Pro Laadunhallinta -palvelun avulla pystytte rakentamaan ja ylläpitämään sekä laadunhallinta- että ympäristöjärjestelmää. Pro Laadunhallinta on erilaisille organisaatioille suunniteltu kevyt ja helppokäyttöinen toimintajärjestelmän alusta, jonka avulla pystytte hallitsemaan usean eri standardin vaatimuksia samalla työkalulla. Siihen on helposti liitettävissä myös muita Pro-pilvipalveluita, jotka tuottavat riskien arviointeja, poikkeamailmoituksia ja muita tarvittavia dokumentteja laadunhallinnan tueksi.

Mahdollisuus hallinnoida useita standardeja/järjestelmiä

Palvelumme avulla voitte ylläpitää samalla hinnalla useita eri järjestelmiä tai niiden kombinaatioita.

Tämän hetkinen Pro Laadunhallinnan perusversio tukee seuraavia standardeja:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO/IEC 27001:2017
 • ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015

Kaikki sivut

Scroll to Top