Etusivu » Ympäristöriskit

Ympäristöriskit

Jaa sivu:

Ympäristöriskien hallinta on osa yrityksen arkipäivää. Riskien tunnistaminen on tärkeää myös pk-yrityksissä, sillä vahingosta voi seurata suuria korvausvelvoitteita.

Mitä ympäristöriskit ovat?

Ympäristöriskillä tarkoitetaan riskiä, joka kohdistuu ihmisen terveyteen, elin- tai työympäristöön sekä muihin eliöihin ja fyysiseen ympäristöön.

Ympäristöriskejä voivat aiheuttaa:

 • jätteet (kaatopaikkajätteet, ongelmajätteet)
 • kemikaalit, kaasut, raaka-aineet, öljyt
 • päästöt ilmaan ja melu
 • päästöt maaperään ja vesistöön
 • tuotteet

Ympäristöriskejä aiheuttavat siten esimerkiksi jätevedet, jotka voivat saastuttaa vesistöä tai tuotteet, jotka käytössä voivat aiheuttaa ympäristövahingon vaaraa. Ympäristöriskit voivat olla piileviä ja aiheuttaa vahinkoa pidemmän aikaa. Tontilla oleva, käytöstä poistettu kaatopaikka voi aiheuttaa maaperän saastumista. Ympäristöriski voi syntyä myös äkillisesti vaikkapa onnettomuuden seurauksena. Kemikaalien kuljetuksessa syntyvässä säiliörikossa voi joutua haitallisia aineita maaperään, vesistöön, ilmaan tai sadevesiviemäriin.

Ympäristöriskin vakavuus

Toimialan lisäksi ympäristöriskin vakavuuteen vaikuttaa merkittävästi yrityksen toimipaikan sijainti. Maaperän laatu, lähistöllä olevat vesistöt, virkistysalueet, suojelualueet, asutus, sairaalat jne. asettavat toiminnalle erityisiä ehtoja. Pohjavesialueella tapahtuva kemikaalionnettomuus, jossa haitallisia kemikaaleja pääsee maaperään ja pohjaveteen, voi olla seurauksiltaan todella vakava. Pahimmassa tapauksessa koko yhdyskunnan juomavesilähde voi pilaantua tai ainakin hetkellisesti veden otto on keskeytettävä.  Ympäristövahinkojen lisäksi onnettomuuteen voi liittyä suuria korvausvaatimuksia.

Ympäristöriskien hallinta

Ympäristöriskejä voi liittyä toiminnan kaikkiin vaiheisiin:

 • raaka-aineiden, apuaineiden ja kemikaalien hankintaan sekä varastointiin
 • tuotantoon ja kunnossapitoon
 • kuljetuksiin
 • tuotekehitykseen
 • tuotteiden korjaus- ja huoltotoimintaan
 • kiinteistön rakenteisiin

Kuten muidenkin riskien myös ympäristöriskien hallinta lähtee liikkeelle riskien tunnistamisesta. Tunnistamisen apuna voidaan käyttää tämän kortin kääntöpuolen riskikarttaa.

Ympäristöriskien luokittelu

Ympäristöriskit on luokiteltu alla viiteen eri pääluokkaan:

Kemikaalit ja jätteet

 • kemikaalit ja kemikaalitietous
 • kemikaalien varastointi ja käsittely
 • kemikaalien kuljetus
 • polttoaineet ja öljytuotteet
 • jätteiden käsittely

Kemikaalien käyttöön, varastointiin ja kuljetuksiin liittyy aina erityinen onnettomuusriski, jonka vakavuus riippuu merkittävästi kemikaalien vaarallisuudesta ja myrkyllisyydestä. Tarkasteltaessa kemikaaleihin ja jätteisiin liittyviä riskejä on otettava huomioon myös yrityksen tiloissa työskentelevien alihankkijoiden ja urakoitsijoiden käytössä olevat aineet ja syntyvät jätteet.

Päästöt ja toimintahäiriöt

 • ilmansaasteet ja melu
 • päästöt vesistöön ja maaperään

Normaalitoiminnassa syntyvät päästöt voivat olla hyvin hallinnassa. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa syntyvät päästöt voivat kuitenkin aiheuttaa haitallisia vaikutuksia suurella alueella riippuen päästön laadusta ja vakavuudesta. Häiriötilanteisiin liittyy usein myös poikkeuksellisen voimakas melu.

Ennakoivan toiminnan laatu

 • ympäristölainsäädännön tunteminen
 • kunnossapito
 • henkilöstön ympäristöosaaminen
 • toiminta ja tiedotus ympäristöonnettomuustilanteissa

Otsikon alle on kerätty aiheita, jotka toisaalta aiheuttavat riskejä yrityksen toiminnalle ja toisaalta taas ovat keinoja hallita niitä.

Ympäristön haavoittuvuus

 • ympäröivä yhteiskunta ja luonto

Erilaisten toimintojen tai kohteiden läheinen sijainti voi asettaa yrityksen toiminnalle ehtoja ja jotka vaativat yritykseltä erityistä huolellisuutta ympäristöasioiden hoidossa.

Muut riskiä aiheuttavat tekijät

 • alihankkijoiden ja urakoitsijoiden toiminta
 • kiinteistön historiaan liittyvät riskit

Yrityksen toimitiloissa työskentelevät alihankkijat ja urakoitsijat vaikuttavat omalta osaltaan yrityksen toimintaan. Varsinkin usein vaihtuva vieras työvoima asettaa omat vaatimuksensa oikeiden työtapojen ja menettelyjen tiedottamiseen ja koulutukseen. Kiinteistön historiaan liittyvät riskit on syytä myös tunnistaa mahdollisimman tarkasti. Yllätykset voivat olla ikäviä ja kustannuksiltaan suuria.

Lähde: PK-RH Riskienhallinta -materiaali

Pro Riskienhallinta

Pro Riskienhallinta -palvelun avulla pystytte tunnistamaan ympäristöön liittyviä riskejä, arvioimaan niiden vakavuutta, todennäköisyyttä ja seurauksia sekä miettimään asianmukaisia hallintatoimenpiteitä.

Voitte arvioida mm. seuraavia ympäristöriskejä:

 • yleinen ympäristöriskien arviointi edellä olevan listauksen mukaisesti
 • alihankkijoiden ja urakoitsijoiden toiminta
 • henkilöstön ympäristöosaaminen
 • ilmansaasteet ja melu
 • jätteiden käsittely
 • kemikaalien kuljetus
 • kemikaalien varastointi ja käsittely
 • kemikaalit ja kemikaalitietous
 • kiinteistön historiaan liittyvät riskit
 • kunnossapito
 • polttoaineet ja öljytuotteet
 • päästöt vesistöön ja maaperään
 • toiminta ja tiedotus ympäristöonnettomuustilanteissa
 • ympäristölainsäädäntö
 • ympäröivä yhteiskunta ja luonto

Kaikki sivut

Scroll to Top